„Курс по френски език „ Четене и говорене – ниво 3“

1. Цели на курса:

Придобиване на практически езикови и комуникативни умения за общуване на френски език с цел подготовка за компонентите „четене“ и „говорене“ на изпита по френски език за ниво 3 (професионално владеене) съгласно стандарта на НАТО STANAG-6001.

2. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост за подготовка на умения за много добро разбиране на автентични текстове както на обща, така и на професионална тематика. Изграждане на добри комуникативни умения за водене на неофициални и официални разговори в битови, социални и професионални ситуации. Създаване на умения за изказване с лекота по обществени и професионални теми. Преговор на нужните граматични единици.

3. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение към министъра на отбраната и Българската армия.

4. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация:

  • образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.3. Ниво на владеене на чужд език – преминат курс по френски език в рамките на не по-малко от 240 часа или удостоверение за успешно издържан изпит по СТАНАГ 6001 ниво 2/2+ за компонентите „четене“ и „говорене“.

5. Брой на обучаемите в курса:

  • минимален брой обучаеми – 6;
  • максимален брой обучаеми – до 12.

6. Продължителност на курса:

10 учебни седмици, три пъти в седмицата по 4 часа – неинтензивен (120 часа).

7. Финансови разходи за един обучаем:

– Съгласно финансовия разчет за съответната година.

8. Отговорник на курса: държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

Административната и учебна документация на „Курс по френски език „ Четене и говорене – ниво 3“с код: Д – 9 ФЧГ3 – 195 е приета с решение на Академичен съвет с Протокол № 5 от 28.04.2021 г.