Курс по френски език „Слушане и писане – ниво 3”

1. Цели на курса:

Придобиване на практически езикови умения и навици с цел подготовка за компонентите „ слушане“ и „писане“ на изпита по френски език за ниво 3

( професионално владеене) съгласно стандарта на НАТО STANAG-6001.

2. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост за подготовка на умения за точно проследяване на аргументация, на мнение и хипотеза. Създаване на умения за разграничаване на различните стилове на речта, за писане на изчерпателни текстове, отнасящи се до обществената и професионалната област. Водене на официална и неофициална кореспонденция и писмено изразяване на мнение по абстрактни теми, както и по теми от професионалната област. Работа с документи с обществено- политическа и професионална лексика. Задълбочен курс по граматика.

3. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение към министъра на отбраната и Българската армия.

4. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.3. Ниво на владеене на чужд език – преминат курс по френски език в рамките на не по-малко от 240 часа или удостоверение за успешно издържан изпит по СТАНАГ 6001 ниво 2/2+ за компонентите „слушане“ и „писане“.

5. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 6;

– максимален брой обучаеми – до 12.

6. Продължителност на курса:

– 10 учебни седмици, три пъти в седмицата по 4 часа – неинтензивен (120 часа).

7. Финансови разходи за един обучаем:

– Съгласно финансовия разчет за съответната година.

8. Отговорник на курса: държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

Административната и учебна документация на Курс по френски език „Слушане и писане – ниво 3” с код Д – 9 ФСП3 – 195 е приета с решение на Академичен съвет с Протокол № 5 от 28.04.2021 г.