Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група

Наименование Описание
Номер 00063-2020-0005
Дата на публикуване 12.06.2020 г.
Наименование Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група
Вид на процедурата Публично състезание на осн. чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 06.07.2020 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 07.07.2018 г., 10.00 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. +359 29226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Протокол № 1, публикувано на 07.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 20.07.2020 г.
Протокол № 2, публикувано на 23.07.2020 г.
Протокол № 3, публикувано на 23.07.2020 г.
Решение за избор на изпълнител, публикувано на 23.07.2020 г.
Договор, публикувано на 25.08.2020 г.
Техническа спецификация, публикувано на 25.08.2020 г.
Техническо предложение, публикувано на 25.08.2020 г.
Ценово предложение, публикувано на 25.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 25.08.2020 г.
Допълнително споразумение № 1 към Договор № 24/24.08.2020 – прекратяване, публикувано на 13.01.2022 г.
Обявление за изменение на договор, публикувано на 13.01.2022 г.
Обявление за приключване на договора – публикувано на 07.03.2022 г.