Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

В Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на дейността на Военна академия и Системата за защита на националната сигурност в Република България.

  • Мисията на лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е да осигурява прилагането на научни методи за провеждане на изследвания и оценки за предизвикателствата пред сигурността и отбраната на страната, за специализирана подготовка на експерти в областта на националната сигурност и отбраната. Академичният състав на лабораторията отговаря за научно-методическото осигуряване на провеждането на Стратегически преглед на сигурността и отбраната.
  • Лаборатория „Военна история и поуки от практиката“ е предназначена за провеждане на научни и приложни изследвания в областта на военната и военнополитическата история, да подпомага разработването на доктрини и концепции и за извличането на поуки от практиката.
  • Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната и местна администрация. Нейната дейност е насочена към научно-методическото и приложното осигуряване на дигиталното обучение и Системата за академична комуникация на Военна академия.

Функционалното структуриране на лабораториите предоставя отлични възможности за целенасочено съвместно участие в научни и приложни изследвания не само на целия академичен и експертен състав на Военна академия, но тематично проектно привличане на водещи учени и изследователи от висшите учебни заведения и изследователски и неправителствени организации от страната и чужбина. Оперативността на лабораториите е в пълно съответствие с визията на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България до 2030 година за изграждане и осигуряване национални хъбове за научни изследвания с висококвалифицирани изследователи, публично-частно партньорство и международно участие, като част от съвременна научна инфраструктура за развитие на научната система в страната през следващите години.

Текстът на целия доклад може да прочетете тук.