Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

Докладът е следващ етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021 г. То надгражда предходното изследване, публикувано в Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: Подходи, мерки, резултати“, който беше приет с Решение на Съвета на ИПИО с протокол № 05/20.05.2020 г. за анализ на въздействието на прилаганите противопандемични мерки.

Цел: Основна цел на разработването на настоящия доклад е чрез използване на публично достъпните данни да се оцени въздействието на прилаганите противопандемични мерки при управлението на пандемията COVID-19.

За постигане на представената цел, в доклада са решени следните основни научноизследователски задачи:

1. Идентифициране на публично достъпни емпирични данни за анализ.

2. Подбор на критерии за оценка на прилаганите противопандемични мерки.

3. Класификация на противопандемичните мерки по категории.

4. Анализ на въздействието на противопандемичните мерки, върху управлението на пандемията COVID-19.

5. Определяне на прилаганите подходи за управление на пандемията COVID-19.

Предмет на анализа: Прилаганият подход за управление на пандемията чрез въвеждане на противопандемични мерки.

Обект на анализа: Влиянието на противопандемичните мерки, прилагани след издаване на заповеди от Министерство на здравеопазването.

Текстът на целия доклад може да прочетете тук.