Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

Настоящият доклад е четвърти етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2022. Използвана е „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад „Въздействие на противопандемичните мерки при управлението на пандемията COVID-19“, приет с Решение на Съвета на ИПИО с Рег. № СИ-29-2354/07.02.2022 г. Методиката е приета на заседание на Съвета на Научна секция Доктрини, концепции и поуки от практиката с протокол № 20/08.06.2021 г., на заседание на Съвета на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“, с протокол № 8/22.06.2021 г. и на заседание на Академичен съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“, с Рег. № СИ-29-4316/02.07.2021 г., под. т. 13.

Цел: Основна цел на изследването е да се оцени въздействието на въведените противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане при управлението на пандемията COVID-19 за периода 01.12.2021 – 30.04.2022, като са използвани публично достъпни данни.

За постигане на представената цел, в доклада са решени следните основни научноизследователски задачи:

1. Идентифициране на публично достъпни емпирични данни за анализ за конкретния период.

2. Оценка на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане съгласно предложени критерии.

3. Класификация на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане, съгласно предложени категории.

4. Анализ на въздействието на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане, върху управлението на пандемията COVID-19.

5. Оценка на прилаганите подходи за управление на пандемията COVID-19.

Предмет на анализа: Прилаганият подход за управление на пандемията, чрез въвеждане на противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане.

Обект на анализа: Влиянието на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане, въвеждани чрез заповеди от на Министерство на здравеопазването.

Текстът на целия доклад може да прочетете тук.