Полковник доцент доктор Димитър Стефанов Ташков

polk. Tashkov

Заместник-началник по учебната и научната част


Роден на 15.07.1965 год. в с. Широка лъка, Смолянска област


Образование

1980 – 1984 Строителен техникум „Н. Й. Вапцаров” – гр. Смолян
1984 – 1988 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1995 – 1997 ВА „Г. С. Раковски” – гр. София (командно-щабна, оперативно тактическа, общовойскова)
2011 – 2012 ВА „Г. С. Раковски” – гр. София (Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили)


Военна кариера

1988 – 1989 Командир на мотострелкови взвод – гр.Ивайловград;
1989 – 1991 Командир на работно – охранителен взвод – гр.Девин;
1991 – 1992 Началник на отделение за подготовка на мотострелкови специалисти – гр. Девин;
1992 – 1995 Помощник на НЩ по разузнаването – гр. Девин;
1997 – 1998 Командир на самостоятелен мотострелкови батальон – гр. Ивайловград
1998 – 2002 Редовен докторант във ВА „Г. С. Раковски“
2002 – 2002 Референт за Дания, Норвегия и Италия, Дирекция „Международно сътрудничество”
2002 – 2004 Старши асистент в катедра „Сухопътни войски“ на ВА „Г. С. Раковски“
2004 – 2006 Главен асистент в катедра „Сухопътни войски“ на ВА „Г. С. Раковски“
2006 – 2009 Доцент в катедра „Сухопътни войски“ на ВА „Г. С. Раковски“
2009 – 2011 Началник на катедра „Сухопътни войски“ във ВА „Г. С. Раковски“
2011 – 2013 Заместник – декан на факултет „Командно – щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“
2013 – 2017 Декан на факултет „Командно – щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“
2017 – Заместник началник на ВА „Г. С. Раковски” по учебната и научна част
Полковник доцент Ташков е член на Постоянната работна група по концепциите и доктрините от 2013 г.
От месец септември 2017 г. е постоянен член на Съвета по отбранителни способности.
От 2018 г. е постоянен член на Съвета по въоръженията.


Научна кариера

2002 Доктор по Научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
2005 Доцент в област за висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, по Научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
2005 – 2008 научен секретар на катедра „Сухопътни войски“ във ВА „Г. С. Раковски“
Член на секция „Сигурност и отбрана” към Съюза на учените в България (СУБ) от 2009 г. от момента на нейното възстановяване, след прекъсване на дейността й за повече от 10 години. След конструирането на секцията е избран за председател за времето от 2009 г. до 2013 г. От 2013 г. е пълномощен представител на секцията в Общото събрание на пълномощниците в Съюза на учените в България.
От 2017 г. е член на Управителния съвет на Съюза на учените в България.
От месец януари 2018 г. е председател на „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Ръководил е и продължава да ръководи докторанти, от които 9 успешно са защитили дисертационни трудове и са придобили образователна и научна степен „Доктор”. Към момента ръководи двама докторанти.
Има повече от 70 публикации, в това число учебници и учебни пособия в национални и международни издания в областта на военното изкуство, командването и управлението на въоръжените сили, службата на щабовете, обучението и квалификацията в системата на висшето образование в Република България;
Изготвил е повече от 68 рецензии, становища и отзиви по процедури за образователна и научна степен „Доктор” и за „Доцент”.


Допълнителна квалификация

1999 Щабен курс за офицери за всички родове войски – София
2004 Курс „Английски език“ – Херцогство Люксембург
2005 Курс по военна стандартизация – София
2006 Курс NATO CIMIC – София;
2008 Дългосрочен курс по английски език в база Бордън, Торонто, Канада
2016 Курс по „Английски език за поддържане и развитие на 3 ниво“ – София


Награди

Медал на Военна академия, Нагръден знак „За отлична служба“ – I и II ст., Нагръден знак „За особени заслуги към Военна академия“ – I ст., предметни награди, грамоти, служебна благодарност.


Произвеждане в звания

2007 полковник
2004 подполковник
1998 майор
1995 капитан
1991 старши лейтенант
1988 лейтенант


Владеене на чужди езици

Английски (2-2-2-2)


Семейно положение

Женен с двама сина