Киберсигурност

Учебната програма е предназначена за професия „Организатор интернет приложения“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и образование, за които по учебен план се изучава учебният предмет „Киберсигурност“.

Неговото изучаване се обуславя от бързото развитие на информационните технологии в Интернет пространството. Разработването и оптимизацията на Интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за специфични технологии и умения за работа със специализирани софтуерни продукти. Необходимостта от такива знания и умения е продиктувана от промените в съвременната среда за сигурност и нуждата от провеждане на ефективна интернет комуникация с целевата аудитория и тенденция към дигитализация и изграждане на електронно управление на страната.

Курс е предназначен да подготви специалисти по:

  • информационна сигурност;
  • Киберсигурност

Време – 8:15 – 13:30
Преподавател – Иван Христозов