„Български език за чуждестранни офицери”

 1. Цели на курса:

Придобиване на практически умения и навици за ползване на литература и общуване на български език в рамките и на основата на лексико-граматичните теми, включени в курса.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните области/направления: Образование, Здраве, Свободно време, Странознание, Пътуване, Бит, Екология, Професия и работа, История и култура, Структура на въоръжените сили.

 1. Категория обучаеми: чуждестранни офицери.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация: – образователно-квалификационна степен/образование: не по-ниско от средно образование.
 • Ниво на владеене на чужд език – не се изисква.
 • Компютърни умения – не се изискват.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 1;
 • максимален брой обучаеми – 8.
 1. Продължителност на курса: 40 учебни седмици по 6 часа на ден.