Честита академичната длъжност „доцент“ на капитан II ранг Йорданов!

На 27.06.2024 г., от 14:00 часа в зала А 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, се проведе заседание на научно жури във връзка с Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия.

В конкурса взе участие капитан II ранг главен асистент доктор Живко Стефанов Йорданов.

Научното жури беше в състав:

професор д. н. Севдалина Илиева Димитрова

капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов

професор доктор Лидия Стоянова Велкова

професор доктор Владко Мичов Иванов

професор доктор Павел Василев Демиров

доцент доктор Вяра Стойкова Жекова

доцент доктор Никола Людмилов Стоянов

След направено кратко изложение, кандидатът – капитан II ранг Йорданов отговори на зададени от журито въпроси.

В резултат на това научното жури единодушно гласува ЗА кандидата  – капитан II ранг Живко Йорданов да заеме академичната длъжност „доцент“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Нека да честитим, да пожелаем попътен вятър и още по-големи успехи на капитан II ранг Йорданов!