„Български език за чуждестранни обучаеми”

1. Цели на курса:

Придобиване на практически умения и навици за ползване на литература и общуване на български език в рамките и на основата на лексико-граматичните теми, включени в курса ,Български език за чуждестранни обучаеми”, както и базова терминология по български език за специализирани учебни дисциплини.

2. Съдържание на курса:

Курсът има теоретично-практическа насоченост в следните области/направления: Образование, Здраве, Свободно време, Странознание, Пътуване, Бит, Екология, Професия и работа, История и култура, Структура на въоръжените сили, Военни формирования от Българската армия и НАТО.

3. Категория обучаеми: Чуждестранни обучаеми и чуждестранни офицери от всички видове и родове войски без ограничение за звание, както и граждански лица, представители на чужди армии

4. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация:

  • образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование.
  • квалификация: офицери и граждански лица.

4.3. Ниво на владеене на чужд език – не се изисква.

4.4. Компютърни умения – не се изискват.

5. Брой на обучаемите в курса:

  • минимален брой обучаеми – 1;
  • максимален брой обучаеми – 8.

6. Продължителност на курса: 36 учебни седмици по 6 часа на ден, проведени в клас, в езиковата лаборатория или онлайн. При присъствената форма на обучение – с посещения на културни обекти в рамките на практическите занятия и опознавателното пътуване.

7. Финансови разходи за един обучаем (без настаняване*):

  • зимен период: 2044,54 лв./ летен период: 886,42 лв.

(*настаняването на обучаемите е организирано съгласно Договора за двустранно сътрудничество с изпращащата държава. Изплащане на разходи за настаняване на обучаеми се извършва по фактически разходи, след получаване на фактури и отчетни документи.)

8. Отговорник на курса: държавен експерт в отдел „Образование и квалификация” на дирекция “Управление на човешките ресурси в отбраната”-МО.

Административната и учебна документация на курс „Български език за чуждестранни обучаеми” с код: Д-9-Б1-176 в частта, засягаща основен курс по български език е приета на заседание на Съвета на департамент “Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” при ВА “Г. С. Раковски” с протокол № 1./23.01.2021 г., а документацията в частта, засягаща специализираната подготовка – на заседание на факултетния съвет на факултет “Командно-щабен” с Протокол № 6/18.11.2020 г.

В своята цялост програмата е приета на заседание на Академичния съвет на ВА «Г.С.Раковски» с Протокол № 2/29.01.2021 г.