„Английски език – І ниво”

 1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите и предизвикателствата пред Българската Армия, както и за покриване на минимум 60 точки на тест ALCPT или 1-1-1-1 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: основен минимум по битова лексика (запознанство, автобиография, свободно време, професия, култура, природа, екология); начален минимум военна лексика; основен минимум по граматика.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация: минимум средно образование.
 • Ниво на владеене на чужд английски език – минимум 40 точки на тест ALCPT.
 • Компютърни умения – MS Office, мултимедийни системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса: 16 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.
Теми за преговор преди започване на курса за специализанти – кандидати за курс „Английски език – I ниво.