„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

 1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещи и цивилни служители от БА и МО за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи като член на НАТО и да улесни постигането на минимум 90 точки на тест ALCPT или ниво 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 6,000 думи; граматика и фразеология за напреднали; умения за добро разбиране при четене на автентични текстове както на обща, така и на професионална тематика; слушане с разбиране на разговорна и професионална реч на ежедневни, социални и професионални и абстрактни теми; умения за водене на официална и неофициална кореспонденция, както и умения за писмено изразяване на мнение по абстрактни теми; ефективно общуване при разнообразни комуникативни ситуации, както и умения за разясняване и мотивиране на взети решения.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация – минимум средно образование.
 • Ниво на владеене на чужд език – минимум 85 точки на тест ALCPT / повече от 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001.
 • Компютърни умения – MS Office, ползване на мултимедийните системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.
Теми за преговор преди започване на курса за специализанти – кандидати за курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво III”.