„Английски език – III ниво”

 1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия като член на НАТО, както и за постигане на минимум 90 точки на тест ALCPT или 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 5,000 думи; обща военна терминология; сложни граматични структури и времена.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация: минимум средно образование.
 • Ниво на владеене на английски език – минимум 80 т. на тест ALCPT / минимум 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001.
 • Компютърни умения – MS Officе, мултимедийни системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.

6. Продължителност на курса: 16 учебни седмици  по 6 часа учебни занятия на ден.

Теми за преговор преди започване на курса за специализанти – кандидати за курс „Английски език – III ниво.