„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2”

 1. Цели на курса:

Основната цел на интензивен курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2” е да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 и да ги подгови за участие в курс „Английски език – 3 ниво”.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 5,000 думи; граматически структури и времена за средно напреднали; умения за четене с разбиране на автентични или редактирани материали на познати, често срещани теми; слушане с разбиране на текстове от позната област, разбиране на конкретна информация и правене на изводи; усъвършенстване на умения за водене на лична и служебна кореспонденция, писмено излагане на факти и описания на хора, места и предмети; умения за водене на разговори по конкретна тематика в битови и служебни ситуации, и за разказване за настоящи, минали и бъдещи събития.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – учебният материал по курса не съдържа квалифицирана информация.
 • Образователен ценз и квалификация – минимум средно образование.
 • Ниво на владеене на чужд език: минимум 65 точки на тест ALCPT / повече от 1-1-1-1, съгласно STANAG 6001.
 • Компютърни умения – ползване на MS Оffice, мултимедийни системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.
Теми за преговор преди започване на курса за специализанти – кандидати за курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво II”.