„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1”

 1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещите и цивилните служители на Въоръжените сили на РБ за успешна реализация в англоезична среда съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА, да улесни участието им в последващи езикови квалификационни курсове и постигането на минимум 60 точки на тест ALCPT или ниво 1-1-1-1 съгласно STANAG 6001 и да ги подгови за участие в курс „Английски език – ІІ ниво”.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: над 4,000 думи речников запас; основни граматически структури и времена; развиване на умения за водене на разговор на теми от ежедневието; задаване и отговаряне на елементарни въпроси; изразяване на съгласие и несъгласие; придобиване на умения за цялостно разбиране на текст при четене, разбиране при слушане на кратки разговори в неофициален контекст на ежедневни и добре познати ситуации и основните свързващи думи; развиване на умения за писмено общуване чрез лични бележки, кратки писма, кратки описания и разкази.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация: не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация: минимум средно образование.
 • Ниво на владеене на чужд език – минимум 45 точки на тест ALCPT.
 • Компютърни умения: ползване на MS Office, мултимедийни системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.

Теми за преговор преди започване на курса за специализанти – кандидати за курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво I”.