Aспекти на развитието на военната логистика в процеса на планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на НАТО

Irinkov-COVER

Автори:
Мирослав Димитров
Владимир Иринков

Рецензенти
полковник доц. д-р Любен Димитров
полковник доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7478-24-2

В монографията е изследвано развитието на концепциите и доктрините на НАТО в областта на логистиката, процесите по трансформирането на командната структура на Алианса и на силите на НАТО и тяхното влияние върху логистичното осигуряване на съюзните сили. Анализирани са характерните особености при планирането на логистиката в НАТО в контекста на влиянието на процеса на планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на НАТО, върху организацията на логистичното осигуряване при управлението на кризи.
Извършен е анализ на инициативата на НАТО „Интeлигентна отбрана“ като възможност за създаването на нова коалиционна култура и единство между страните членки на НАТО, което спомага за по-голямо равнище на сигурност в областта на логистиката в условията на намаляващ ресурсен потенциал. Формулирани са основните насоки за развитие на военната логистика в НАТО, като са разкрити възможностите за интегрирана логистична подръжка; предоставяне на най-ефективната логистична подкрепа на силите на Алианса в пълния диапазон от настоящи и бъдещи мисии; приложението на новите технологии и системи за подобряване на логистиката в операците, както и прилагането на фокусираната логистика.