Правила и процедури при планиране на операции от сухопътен компонент

cover_Tashkov_Enev

Първа част

Автори:
полковник доц. д-р Димитър Ташков
полковник доц. д-р Емил Енев

Описание

Командването и управлението са основните процеси, реализиращи предназначението на армиите от векове, а именно физическото и психологическото налагане на волята на един владетел над друг, на една държава над друга, на един командир над друг и на един ум над друг. Те са обект на задълбочени анализи и постепенно усъвършенстване чрез прилагане на поуки от практиката и реализирането им е факт благодарение на съществуването на науката за управлението.

Управленските функции са тези, чрез които се постигат целите на организацията. Към тях могат да се отнесат ръководенето, планирането, организирането, работата с персонала, мотивацията, контролът, оценката и регулирането. Планирането може да се характеризира като процес, включващ разработването на основните направления в дейността и развитието на организацията, определянето на потребностите от ресурси и средства, необходими за постигане на целите, а също така избор на методи и начини за осъществяване на набелязаните мероприятия.

Учебникът представлява теоретична разработка в областта на военните системи, като са представени най-общо функциите на управление и по-конкретно изпълнението на основната щабна функция „планиране“ и процесите, необходими за нейната реализация в хода на оперативното използване на тактическите формирования от Сухопътните войски.