Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДДРЪЖКАТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И БОЙНИТЕ ПРИПАСИ - cover

Автор: Полковник доц. д-р Мирослав Димитров от катедра „Логистика” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Описание

Учебникът е разработен в съответствие с тематиката, изучавана от слушателите по специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и тактическите формирования” в модули „Планиране на снабдяването с материални средства в мирно време” и „Поддръжка на техниката, въоръжението и бойните припаси” на задължителната учебна дисциплина „Логистично осигуряване на мирновременната дейност на въоръжените сили” и в избираемата учебна дисциплина „Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси”.
Учебникът може да бъде полезен за обучението на специализантите от курсовете за длъжностна квалификация „Организация на експлоатацията на въоръжението и бойните припаси в логистичните части и съединения от Българската армия” и „Организация на поддръжката на бойните припаси и въоръжението в съединението”.
Задълбоченото и систематизирано излагане на разглежданите теми способства учебникът да представлява интерес за читателите по въпросите на организацията и планирането на поддръжката на въоръжението и бойните припаси.
Изданието съдържа 182 страници и е онагледено с таблици и диаграми.