Основи на морската сигурност

Автор: Красимир Костадинов

Мистемата за морска сигурност е сложна и изменението на всеки от изграждащите я елементи дава отражение върху нейното функциониране. Ето защо е необходимо да се отделя внимание и да се анализира функционирането на всяка подсистема поотделно. Необходимо е да се анализират рисковете и заплахите, да се предприемат мерки и действия за тяхното противодействие и за намаляване и превенция на причините за тяхното проявление.
Всички тези дейности са обединени от един сложен процес, в който държавата има водеща роля. Създадени са и функционират държавни структури и органи, които имат отношение към националната, и в частност – морската сигурност. От тяхната активна дейност и ефективно функциониране и взаимодействие зависи и се гарантира тази сигурност.
Важността и значението на морската сигурност за България и за ЕС е от съществено значение и за националната сигурност, и за сигурността на Съюза. Ето защо, тази област постоянно трябва да се изследва и анализира. Промените в геополитическата обстановка непрекъснато изискват ефективни реакции и отговори.

ISBN (Print) 978-619-7711-36-3
ISBN (Online) 978-619-7711-39-4