Информационна сигурност

Петко Димов, Зарко Здравков, Христина Добрева

Рецензенти

полковник доц. д-р Красимир Димитров
полковник доц. д-р Иван Христозов

ISBN 978-619-7478-74-7

Изтегли в PDF

Описание

Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Информационна сигурност“, и докторанти от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ в професионално направление „Национална сигурност“, но може да бъде полезен и за първоначално запознаване на широката аудитория с теоретичните и практическите основи на информационната сигурност. Целта е обучаемите да придобият знания, умения и компетентности за защита на информацията и управление на нейната сигурност в различни области на държавната администрация, с акцент върху интернет пространството. Обект на обсъждане са свойствата на информацията като обект на защита, целите, задачите и принципите за защита на информацията и личните данни. Предмет на разглеждане са софтуерно-хардуерни, организационно-правни, технически методи за осигуряване на информационна сигурност, регламентиращите документи от европейската и националната нормативна уредба и международните стандарти за информационната сигурност.