Външна среда на мениджмънта на човешките ресурси

Външна среда на мениджмънта на човешките ресурси - cover

Доц. д-р Павел Ангелов

Описание

Монографията „Външна среда на мениджмънта на човешките ресурси” е вторият труд от поредица, посветена на мениджмънта на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана. Анализът на външната среда е изходен процес за стратегическия мениджмънт на човешките ресурси в организацията. Характеризирането на външната среда се е разглежда като основа на определянето на мисията, разработването на стратегиите на поведение на организацията в определена външна среда.
Прекомерното фокусиране върху вътрешните особености и механизми не е продуктивно както за организациите за сигурност и отбрана, така и за гражданското общество. Съвременните граждани изпитват необходимост от ясна представа за обществената, икономическата среда.
Условията на външната среда непрекъснато се изменят и развиват и това налага организациите непрекъснато да се адаптират към тях. Първото условие за успешна адаптация е изучаването на промените. Връзката на организацията с външната среда се осъществява посредством взаимодействие с други организации (конкуренти, потребители, посредници и т.н.), които имат собствени интереси и цели, често несъвместими или противоположни с целите на организацията.
В монографията се акцентира върху характеристиката и въздействието на външната среда върху мениджмънта на човешките ресурси в организацията; пазара на работната сила; значението на икономическия растеж, образованието и здравеопазването за развитието на човешките ресурси.
Авторът на монографията доц. д-р Павел Ангелов е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”.