Военна академия „Георги Стойков Раковски“

History-cover

Авторски колектив

Код: ISBN 978-619-7478-20-4

Книгата е луксозно издание, което отразява не само историята и традициите на най-старото военно висше училище в България – Военна академия „Георги Стойков Раковски“, но и постиженията му в наши дни. Посветена на историческия преглед на развитието на академичната военнообразователна система, главата „Знание и сила“ запознава читателя с двата факултета в Академията – „Национална сигурност и отбрана“ и „Командно-щабен“, както и с другите две основни звена – Института за перспективни изследвания за отбраната и департамента „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“. Представени са издателската и библиотечната дейност на Академията, а също така и новосъздаденото сдружение „Алумни клуб на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Следващите глави са посветени на началниците на Военната академия от създаването ѝ до момента с кратки биографични данни, както и на видните ѝ възпитаници и осъвременената наградна система. Специално място е отделено на сградите в района на Академията, повечето от които са исторически и архитектурни паметници.