Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

Автори: Димитър Велчев, Димитър Кирилов

Дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ) се занимава с превенцията на злополуките, професионалните увреждания и болести, както и със защитата и промоцията на здравето на работещите. Като система от научни знания, ЗБУТ има своята цел, задачи, обект и предмети за изучаване, средства за познание и принципи, които следва да се използват за решаване на широк кръг от теоретични и практически задачи. Крайната цел е недопускане на предпоставки за увреждане на човешкото здраве чрез подобряване на условията на труд и работната среда. Освен това здравето на работното място изисква подобряване и поддържане на възможно най-добро физическо, психично и социално благополучие на работещите от всички професии. В този контекст предвиждането, оценката и контролът на опасностите за здравето, възникващи на работното място или произтичащи от средата, са фундаментални принципи на процеса по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В основата на този процес е оценката и управлението на професионалния риск.

ISBN (Print) 978-619-7711-32-5