Авиационна психология: среда

Автор: Румяна Карева

Рецензенти

професор д-р Николай Слатински
полковник доц. д-р Росен Димитров

Научен редактор

проф. д.пс.н. Георги Карастоянов

ISBN 978-619-7478-26-6

Изтегли книгата в PDF

Описание

Учебникът „Авиационна психология: Среда“ е отражение на разбирането за авиационната психология като функция от динамиката „личност – среда – дейност“ и представлява втората част от един общ обяснителен модел на това динамично взаимодействие.
Той е втората книга от поредицата „Авиационна психология: Личност – Среда – Дейност“. Първата книга „Авиационна психология: Личност“ е публикувана на интернет страницата на Военна академия „Г. С. Раковски“ през 2012 г. Тя разглежда личността като субект на системата от системи, наречена авиация.
Прочитът на актуалните проблеми на авиационната психология, представени в „Авиационна психология: Среда“, поставя личността в комплексна среда, като възприема концепцията за човешкия фактор в авиацията от модела SHELL на Елуин Едуардс и Франк Хоукинс. В този смисъл „Авиационна психология: Среда“ е продължение, опит да се обхване в едно цяло многообразието от взаимодействия между субекта на системата и останалите компоненти. Идеята е чрез този опит да се очертае обхватът на психологията в областта на авиационната среда – многообразието от взаимодействия съдържа на свой ред многообразие от психологически съдържания и измерения на взаимодействията.
„Авиационна психология: Среда“ е учебник, предназначен за слушателите и студентите във Военна академия „Г. С. Раковски“, но също така може да послужи на специалистите по авиационна психология, безопасност на полетите и обективен контрол, както и на всеки, който проявява интерес към авиацията.