Публична защита на майор Маргарита Володиева Куманова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Стрес и стратегии за справяне със стреса във военна среда на Българската армия” по научна специалност „Военна психология”, разработен от майор Маргарита Володиева Куманова.

Дата на публичната защита:12.07.2017 г. от 14.30 ч. в академична зала №3.

Автореферат на майор Маргарита Володиева Куманова

Председател на Научното жури: доцент доктор Румяна Карева

Рецензии:

Рецензия на проф. д.с.н. Снежана Илиева
Рецензия на доц. д-р Румяна Карева

Становища:

Становище от полк. проф. д-р Георги Карастоянов
Становище от доц. д-р Стоимен Каремов
Становище от подп. доц. д-р Невяна Атанасова-Кръстева

12.06.2017 г.
гр. София