Полковник доцент д-р Иван Николов Чакъров

Иван-Чакъров

Академична длъжност във Военна академия

Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ – ВА „Г. С. Раковски”.

Професионален опит в областта на „Комуникационни и информационни системи”/„Киберсигурността“

Офицер – 32 години

От 1992 г. до 2011 г. заема длъжности във военни формирования по КИС и щабни длъжности във военни формирования на тактическо, оперативно и стратегическо ниво.

14 години академично развитие:

За периода от 2011-2013 година е редовен докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“.

От началото на 2014 година е преподавател в катедра „Комуникационни и информационни системи“.

  • 2013 – 2014 – Асистент в Катедра „Комуникационни и информационни системи” във Факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски”
  • 2015 – 2018 – Главен асистент в Катедра „Комуникационни и информационни системи” във Факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски”
  • 2018 – до сега – Доцент в Катедра „Комуникационни и информационни системи” във Факултет „Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски”.

Участва в преподаване на дисциплини: Основи на организацията на КИС в сигурността и отбраната; Организация и управление на комуникационно – информационните системи в оперативните и тактическите формирования; Защита на комуникационно – информационните системи; Основи на киберсигурността, Киберсигуност (военнослужещи и студенти).

Участва в преподаване курсове: Целеви курс за допълнителна квалификация Киберсигуност (военнослужещи и цивилни служители и граждански лица).

Образование и квалификация

Доцент ОВО: 9. „Сигурност и отбрана“, ПН: 9.2. „Военно дело“

Доктор по „Военно дело“

Магистър по „ОУ на КИС в ОТФ“

Магистър по „Икономика“

Преминати редица квалификационни курсове

Английски език – STANAG 6001 на ниво 2 – 2 – 2 – 2