НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

02 – 04 април 2024
София

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Военна академия е създадена през 1912 г. със Закон, приет от ХV Обикновено народно събрание, и Указ № 26 на цар Фердинанд I.
През своята дълголетна история най-старото висше военно училище в България, чийто патрон е бележитият български революционер, учен и общественик Георги Стойков Раковски, се утвърждава като естествена среда за развитие на образованието и научните изследвания в областта на военното дело и националната сигурност.
Съществена част от дейността на Военна академия е да провежда регулярно научноизследователски форуми, в които участват български и чуждестранни учени и изследователи. В последните години се наблюдава тенденция към нарастване на научно-изследователския принос на конференциите в Академията.
Темата на предстоящия годишен научен форум на Военна академия е: „20 години България в НАТО и НАТО в България“. Тематиката е особено актуална в контекста на военните действия в Черноморския регион, както и в желанието на държави в региона да се присъединят към икономически и отбранителни съюзи.
Научната конференция на тема „20 години България в НАТО и НАТО в България“, чийто организатор и домакин е Военна академия „Г. С. Раковски“, ще се проведе на 02 – 04.04.2024 г. в гр. София.

Конференцията е включена в Националния референтен списък на НАЦИД и е индексирана в Централно и източно-европейската библиотека (CEEOL).

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Полковник доц. д-р Димитър ТАШКОВ – заместник-началник по учебната и научната част
Членове:
Полковник доц. д-р Живко ЖЕЛЕВ – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“
Полковник проф. д-р Емил ЕНЕВ – декан на факултет „Командно-щабен“
Полковник доц. д-р Живо ПЕТРОВ – ВРИД директор на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“
Полковник доц. д-р Петко ДИМОВ – директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

СБОРНИК ДОКЛАДИ

Конференция-2024-02-04-2024

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Указанията са относно публикуване на доклади, свързани с научната конференция с международно участие „20 години България в НАТО и НАТО в България“.
Всеки участник може да участва с до два доклада на Научната конференция – като автор или в съавторство. Докладите се изготвят в Word формат, като всеки доклад следва да бъде с размер не по-малък от 6 страници и не по-голям от 12 страници, с препоръчителен обем от 20 000 знака с интервалите.
Докладите се подават чрез формата за участие.
Краен срок за подаване на докладите: 04.03.2024 г. След тази дата доклади не се приемат.
Настоящите указания са разработени в съответствие с действащия стандарт БДС ISO 690:2021 (Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници).

Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.

Изпращането на докладите се осъществява с приложената форма за участие. Доклади, в които не са спазени инструкциите за участие, няма да бъдат допускани.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ТАКСИ

Бенефициент: Военна академия „Г. С. Раковски”
Адрес на бенефициента: София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Банка на бенефициента: БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG40BNBG96613100152401

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОНСОРСТВОТО

НАСТАНЯВАНЕ

Препоръчваме следните хотели за резервации, които са на пешеходно разстояние от Военна академия „Г. С. Раковски“:

ОБЛЕКЛО

На 3.04. автобусите за резиденция „Бояна“ тръгват 18.30 от Военна академия „Г. Раковски“ и влизането в резиденция става по предварително предаден списък с имената на гостите. Връщането е по същия начин, групово към 21.00 ч.

Контакти с организационния комитет:
София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
e-mail: ncva@rndc.bg