Публична защита на майор Андон Павлов Андонов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на авиацията при планиране на въздушните операции“ по докторска програма „Организация и управление на Въоръжените сили”, разработен от майор Андон Павлов Андонов.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов Славов
Дата: 07.12.2021 г.
Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Андон Павлов Андонов

Рецензии:
професор д.н. Димитър Илиев Недялков
професор доктор Евгени Петров Манев

Становища:
полковник доцент д.н. Милен Атанасов Атанасов
доцент доктор Стоимен Николов Каремов
полковник доцент доктор Светослав Димов Славов

Дата: 10.11.2021 г.
гр. София