Подполковник д-р Андон Павлов Андонов

Образование:

 • 2005 г. – Национален военен университет „Васил Левски“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
 • 2017 г. – Военна академия „Г. С. Раковски“, Образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“.
 • 2021 г. – Военна академия „Г. С. Раковски“, образователна и научна степен „Доктор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“.

Квалификация:

 • Дидактика на висшето образование. Военна академия „Г. С. Раковски“.
 • Сертифициран оператор на БЛС, категория „Неограничена“, подкатегории А1/А3. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
 • Инструктор-оператор на безпилотна летателна система клас „мини“. FRAGA X Ltd.
 • Работа със софтуерни инструменти на НАТО за планов и динамичен таргетинг JTS и FAST на потребителско ниво. NATO Communications and Information Academy, Оейраш, Португалия.
 • Офицер по таргетинг. NATO School, Оберамергау, Федерална Република Германия.
 • Сертифициран инструктор за провеждане на обучение за работа със софтуерен инструмент на НАТО TOPFAS, модул за оценка на операциите CAT. NATO Communications and Information Academy, Оейраш, Португалия.
 • Експерт по паниране на операции в отговор на кризи. NATO Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence – София.
 • Методика на научните изследвания. Военна академия „Г.С. Раковски“.
 • Професионална квалификация по безразрушителни методи за контрол на авиационни конструкции по стандарт БДС EN 4179 Ultrasonic UT – Level II, Ultrasonic UT – Level I и Phased Array PA. Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Национално техническо дружество по дефектоскопия.
 • Самостоятелно обслужване на авиационна техника по състояние и провеждане на обучение на инженерно-технически състав. Федеральное Государственное Унитарное Предприятие „Российская Самолетостроительная Корпорация „МиГ“.

Професионален опит:

 • 2005-2016 г. – Авиационен инженер по оперативна подготовка, периодично обслужване и ремонт на авиационна техника във военно формирование 28 000, с. Граф Игнатиево.
 • 2017-2018 г. – Старши експерт в Командване на Военновъздушните сили.
 • 2018-2022 г. – Асистент в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
 • От 2022 г. – Главен асистент в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
 • Преподава дисциплините „Системи за моделиране и симулации“, „Безпилотни авиационни системи“, „Организация и процедури при използването на дистанционно управляеми летателни системи“, „Планиране използването на авиацията и ПВО“, „Система за авиационна безопасност“, „Търсене и спасяване“ и др.

Владее английски език на ниво B2 (по STANAG 6001 на ниво 3-2+-2+-2).

Член на съюза на учените в Република България.