logo

ВОЕНЕН ЖУРНАЛ ISSN 2534-8388

„Военен журнал” е първото военнотеоретично списание в България. Първият му брой излиза през 1888 г. Списанието е едномесечно, под главната редакция на началника на Генералния щаб майор Рачо Петров. Списание „Военен журнал“ излиза до 1947 г. с две прекъсвания през 1913-а и 1916 – 1919 г. Със Заповед № 16 на министъра на отбраната от 27 януари 1992 г. е възстановено името „Военен журнал“ на списание „Военна мисъл“ като двумесечно издание на Министерството на отбраната.

От 2000 г. екипът на „Военен журнал“ се влива в редакционния екип на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, а от 2016 г. списанието вече е издание на Военната академия.

Тематиката на списание „Военен журнал“ е свързана с военното строителство и политиката за сигурност, с важни икономически, социални и други проблеми с отношение към националната сигурност и Българската армия. Списанието излиза в 4 книжки годишно.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“

За публикуване в сп. „Военен журнал“ се приемат статии до 20 стандартни страници (30 реда по 60 знака). Те трябва да са на електронен носител във формати Word 97-2003 (Document, Times New Roman, Font Size 12) и PDF, както и разпечатани в един екземпляр. В изключителни случаи авторите могат да участват и с втора статия в броя, но само в съавторство.

Към всяка статия са необходими кратко резюме и ключови думи на български и английски език (Font Size 10). Заглавието и името на автора (авторите) също трябва да бъдат дадени на английски. В края на статията да има информация за контакти с автора, както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Таблиците и фигурите да не са сканирани и да са с поточна номерация, а за формулите тя да е представена вдясно.

Библиографското цитиране на използваните източници е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им – в края на статията (Endnotes). То се извършва според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език от 2012 г. Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници. Библиографията на български език да бъде транслитерирана на латиница (виж с. 37 от правописния речник).

Статии, които не са оформени в съответствие с посочените изисквания, не се приемат за рецензиране и публикуване в списанието.

Редакцията не връща ръкописи и не уведомява авторите при отпадане на статиите им след решение на редколегията.

Изтеглете приетия на 24.01.2023 г. Шаблон на статия.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СПИСАНИЕ „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ”

Общи положения

„Военен журнал“ е едно от първите научни списания в България. В своята над 100-годишна история то винаги е било водещо в областта на научните изследвания и пример за коректност и откритост за критика, алтернативни идеи и иновативни подходи. Водещите принципи за него са обективност, безпристрастност и научност към разглеждането на всяка тема.

Главното в дейността на списанието е публикуването на теории, концепции и постижения в обучението и образованието в областта на сигурността и отбраната, разпространението на знание и на резултатите от научни изследвания.

Списанието се финансира изцяло от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и е предназначено да се използва само за целите на образованието и научните изследвания. То не може да бъде използвано за търговски цели или реклама независимо под каква форма.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и редакционната колегия се придържат към най-високите стандарти на етично поведение във всички етапи на публикационния процес. Крайъгълните камъни на нашата политика са – без плагиатство, без нападки и изопачаване на данни, точно цитиране на използваните източници и справочна литература, никаква толерантност към публикуването на материали, които вече са били публикувани или предложени за публикуване в друго списание.

Отговорности на редакционната колегия (борд)

Редакционната колегия е отговорна за всеки материал, който се публикува в списанието. От нейните членове се очаква:

Отговорности на авторите на статии

Отговорности на рецензентите

Действия в случай на констатирано неетично поведение

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ


ГЛАВЕН РЕДАКТОР
проф. д.н. Георги Карастоянов

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ
доц. д-р Стоян Николов
д-р Николай Кънчев

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
полк. доц. д-р Димитър Ташков (председател)
полк. доц. д-р Атанас Атанасов
подп. доц. д-р Владимир Иринков
полк. доц. д-р Иван Христозов
кап. I ранг доц. д-р Красимир Костадинов
полк. доц. д-р Петко Димов
полк. доц. д-р Росен Димитров
полк. доц. д-р Светослав Велев
проф. д-р Лидия Велкова
доц. д-р Валентина Георгиева
доц. д-р Ирина Миндова-Дочева
доц. д-р Мила Серафимова
доц. д-р Румен Николов
доц. д-р Румяна Карева
Prof. Mark Kramer – Harvard University (USA)
Prof. Arne Westad – London School of Economics and Political Science (member of British Academy) (Great Britain)
Prof. Dr. Carol Atkinson – University of Southern California (USА)
Colonel Dr. David Razmadze – David Aghmashenebeli National Defence Academy (Georgia)
Dr. Daniel McDonald – Defence Equal Opportunity Management Institute (USА)
Dr. John Nomikos – Research Institute for European and American Studies (Greece)
Dr. Jovanka Saranovic – Defence Research Institute – Beograd (Serbia)
MG prof. Mihail Ionescu – Institute of Military History and Political Studies of Defence – Bucharest (Romania)

КОНТАКТИ

Адрес на редакцията:
Издателство „Г. С. Раковски“
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
София 1504
E-mail: zhurnal@rndc.bg

Главен редактор:
проф. д.н. Георги Карастоянов, тел. (02) 92 26529, Е-mail: g.karastoyanov@rndc.bg

Отговорни редактори:
доц. д-р Стоян Николов, тел. (02) 92 26657, E-mail: s.nikolov@rndc.bg
д-р Николай Кънчев, тел. (02) 92 26672, E-mail: n.kanchev@rndc.bg

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ