Публична защита на Зорница Симеонова Папирска

Публична защита на дисертационен труд на тема „Управление на безопасността във въздухоплаването чрез контролиране на рисковете от преумора в авиацията“ по докторска програма по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)“, разработен от Зорница Симеонова Папирска.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Петров Караджинов
Дата: 15.05.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 15:00 часа

Автореферат на Зорница Симеонова Папирска

Рецензии:
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков
Полковник доцент доктор Светослав Димов Славов

Становища:
Полковник доцент доктор Димитър Петров Караджинов
Доцент доктор Румен Ячев Ячев
Доцент доктор Васил Стоянов Тотев

Дата: 15.04.2019
Гр. София