Публична защита на Зорница Миткова Батева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Мениджмънт на сгради и съоръжения от иинфраструктурата на отбраната на Република България по стандартите на НАТО и Еврокод” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасъл “Управление на сигурността и отбраната”)”, разработен от Зорница Миткова Батева, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на сигурнастта и отбраната” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“.
Научен ръководител: полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков
Председател на научното жури: доцент доктор Павел Ангелов Ангелов
Дата: 18.07.2018г. в зала № 104 на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 15:00 ч.

Автореферат на Зорница Миткова Батева

Рецензии:
Доцент доктор Жулиета Славчева Манчева
Доцент доктор Павел Ангелов Ангелов

Становища:
Професор доктор инж. Фантина Рангелова Рангелова
Професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
Полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков

18.06.2018 г.
гр. София