Публична защита на подполковник Златко Момчилов Иванов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Опитът от участието на формированията от Българската армия в операции на НАТО в Афганистан“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от подполковник Златко Момчилов Иванов.
Председател на научното жури: доцент доктор Петър Георгиев Димитров
Дата: 28.03.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на подполковник Златко Момчилов Иванов

Рецензии:
Професор д.н. Румен Иванов Кънчев
Доцент доктор Петър Георгиев Димитров

Становища:
Професор доктор Евгени Петров Манев
Професор Владко Мичов Иванов
Доцент доктор Максим Любенов Карев

05.03.2019 г.
гр. София