Военен журнал ISSN 2534-8388

1907
1945
1995
1999
2002
2020

ЗА НАС

„Военен журнал” е първото военнотеоретично списание в България. Първият му брой излиза през 1888 г. Списанието е едномесечно, под главната редакция на началника на Генералния щаб майор Рачо Петров. Списание „Военен журнал“ излиза до 1947 г. с две прекъсвания през 1913-а и 1916 – 1919 г. Със Заповед № 16 на министъра на отбраната от 27 януари 1992 г. е възстановено името „Военен журнал“ на списание „Военна мисъл“ като двумесечно издание на Министерството на отбраната.

От 2000 г. екипът на „Военен журнал“ се влива в редакционния екип на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, а от 2016 г. списанието вече е издание на Военната академия.

Тематиката на списание „Военен журнал“ е свързана с военното строителство и политиката за сигурност, с важни икономически, социални и други проблеми с отношение към националната сигурност и Българската армия. Списанието излиза в 4 книжки годишно.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“

За публикуване в сп. „Военен журнал“ се приемат статии до 20 стандартни страници (30 реда по 60 знака). Те трябва да са на електронен носител във формати Word 97-2003 (Document, Times New Roman, Font Size 12) и PDF, както и разпечатани в един екземпляр. В изключителни случаи авторите могат да участват и с втора статия в броя, но само в съавторство.

Към всяка статия са необходими кратко резюме и ключови думи на български и английски език (Font Size 10). Заглавието и името на автора (авторите) също трябва да бъдат дадени на английски. В края на статията да има информация за контакти с автора, както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Таблиците и фигурите да не са сканирани и да са с поточна номерация, а за формулите тя да е представена вдясно.

Библиографското цитиране на използваните източници е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им – в края на статията (Endnotes). То се извършва според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език от 2012 г. Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници. Библиографията на български език да бъде транслитерирана на латиница (виж с. 37 от правописния речник).

Статии, които не са оформени в съответствие с посочените изисквания, не се приемат за рецензиране и публикуване в списанието.

Редакцията не връща ръкописи и не уведомява авторите при отпадане на статиите им след решение на редколегията.

Изтеглете приетия на 24.01.2023 г. Шаблон на статия.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СПИСАНИЕ „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ”

Общи положения

„Военен журнал“ е едно от първите научни списания в България. В своята над 100-годишна история то винаги е било водещо в областта на научните изследвания и пример за коректност и откритост за критика, алтернативни идеи и иновативни подходи. Водещите принципи за него са обективност, безпристрастност и научност към разглеждането на всяка тема.

Главното в дейността на списанието е публикуването на теории, концепции и постижения в обучението и образованието в областта на сигурността и отбраната, разпространението на знание и на резултатите от научни изследвания.

Списанието се финансира изцяло от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и е предназначено да се използва само за целите на образованието и научните изследвания. То не може да бъде използвано за търговски цели или реклама независимо под каква форма.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и редакционната колегия се придържат към най-високите стандарти на етично поведение във всички етапи на публикационния процес. Крайъгълните камъни на нашата политика са – без плагиатство, без нападки и изопачаване на данни, точно цитиране на използваните източници и справочна литература, никаква толерантност към публикуването на материали, които вече са били публикувани или предложени за публикуване в друго списание.

Отговорности на редакционната колегия (борд)

Редакционната колегия е отговорна за всеки материал, който се публикува в списанието. От нейните членове се очаква:

 • да приемат или отхвърлят предложените за публикуване статии;
 • да публикуват материали, които са в помощ на процеса за образование и обучение в областта на сигурността и отбраната;
 • да направят списанието достъпно за обществото и да осигурят получаването на обратна информация за публикуваните материали;
 • да осигурят публикуването само на качествени материали;
 • да осигурят свобода на изразяване на мненията на авторите;
 • да поддържат почтеността в академичните среди;
 • да предотвратяват опитите на бизнес средите да компрометират научността;
 • да бъдат готови да публикуват коригиращи бележки или извинения, когато се налага;
 • да запазват анонимността на рецензентите и конфиденциалността на бележките;
 • да не допускат конфликт на интереси или плагиатство;
 • да повишават и насърчават обективността и отговорното поведение в процеса на оценяване на материалите.

Отговорности на авторите на статии

 • Авторите трябва да декларират, че предлаганите материали не са публикувани или не предстои да бъдат публикувани в друго списание или да посочат онези части, които вече са били използвани в друга тяхна публикация.
 • Авторите са отговорни за коректното цитиране и използване на литературните източници.
 • Авторите са длъжни да пазят данните за предадените за публикуване материали и при необходимост да ги предоставят на списанието.
 • Авторите са длъжни да не допускат плагиатство в своите статии.
 • Авторите трябва да декларират случаите, които могат да бъдат разглеждани като конфликт на интереси при публикуването на даден материал.

Отговорности на рецензентите

 • Рецензентите трябва да бъдат обективни в своите отзиви.
 • Рецензентите трябва да декларират случаите, в които е възможно да се породи съмнение за конфликт на интереси при рецензирането.
 • Рецензентите трябва да се уверят, че използваните данни са коректни и цитирани правилно, а ако се наложи, да искат потвърждение за автентичност.
 • Да се осигури анонимност на рецензиите.

Действия в случай на констатирано неетично поведение

 • Случаи на плагиатство, конфликт на интереси, изопачаване на данни или всяко друго забелязано неетично поведение могат да бъдат съобщавани на редакционната колегия (борд) от всекиго и по всяко време.
 • За неетично поведение може да се смята всеки случай, който не е в съответствие с общите положения или отговорностите, посочени в предишните раздели.
 • Анонимните сигнали няма да бъдат толерирани и ще остават без отговор.
 • В случай на необходимост разследването може да бъде инициирано от главния редактор на списание „Военен журнал“ и проведено от Етичната комисия на Военна академия „Георги Стойков Раковски”.
 • Не се допуска обвинение, преди да има доказателства.
 • Ако неетичният автор е от състава на Военната академия, се прилага Етичният кодекс на Академията, а ако авторът е външен – той бива уведомяван, че негови материали повече няма да се публикуват в сп. „Военен журнал“.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
полковник доц. д-р Димитър Ташков
заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“
ГЛАВЕН РЕДАКТОР (ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ)
полковник проф. д.н. Георги Карастоянов
катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ
д-р Стоян Николов
научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ – Институт за перспективни изследвания за отбраната
д-р Зоя Крачунова
началник на сектор „Издателство Г. С. Раковски“
ЧЛЕНОВЕ
полковник доц. д-р Атанас Атанасов
началник на катедра „Сухопътни войски“ – факултет „Командно-щабен“
капитан I ранг доц. д-р Красимир Костадинов
началник на катедра „Военноморски сили“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Росен Димитров
катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Светослав Велев
катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Иван Христозов
катедра „Комуникационни и информационни системи“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Петко Димов
началник на научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ – Институт за перспективни изследвания за отбраната
подполковник доц. д-р Владимир Иринков
катедра „Логистика“ – факултет „Командно-щабен“
професор д-р Лидия Велкова
катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Румяна Карева
катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Мила Серафимова
катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Ирина Миндова-Дочева
катедра „Национална и международна сигурност“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Валентина Георгиева
ръководител на катедра „Езиково обучение“ – департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“
доцент д-р Румен Николов
ръководител на научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ – Институт за перспективни изследвания за отбраната
INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
Prof. Mark Kramer
Harvard University
Prof. Arne Westad
London School of Economics and Political Science (member of British Academy)
MG Prof. Mihail Ionescu
Institute of Military History and Political Studies of Defence, Bucharest
Dr. Daniel McDonald
Defence Equal Opportunity Management Institute, USА
Dr. Jovanka Saranovic
Defence Research Institute, Beograd, Serbia
Dr. John Nomikos
Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
Prof. PhD Carol Atkinson
University of Southern California, USА

КОНТАКТИ

Адрес на редакцията:
София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Главен редактор (заместник-председател):
полковник проф. д-р Георги Карастоянов, (02) 92 26529, e-mail: g.karastoyanov@rndc.bg

Отговорни редактори:
д-р Стоян Николов, (02) 92 26657, e-mail: s.nikolov@rndc.bg
д-р Зоя Крачунова, (02) 92 26672, e-mail: z.krachunova@rndc.bg