Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Психологически подход за превенция на рисковото поведение във Военновъздушните сили“ по докторска програма „Военна психология“, разработен от капитан Жулиета Стефанова Танева.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Янков Димитров
Дата: 19.09.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на капитан Жулиета Стефанова Танева

Рецензии:
професор д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
полковник доцент доктор Димитър Янков Димитров

Становища:
професор д.н. Красимира Петрова Колева-Минева
професор доктор Елена Атанасова Бораджиева
доцент доктор Валери Денев Тодоров

Дата: 11.08.2023 г.
гр. София