Публична защита на дисертационен труд на майор Живко Добрев Желев

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, на тема „Усъвършенстване участието на въоръжените сили на Република България в информационните операции в многонационална среда”, разработен от майор Живко Добрев Желев.

Научен ръководител : Полковник доцент доктор Петър Костадинов Райков
Председател на научното жури: полковник д.в.н. Нено Христов Христов

Дата: 02.09.2014 г. от 14,30 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Автореферат на майор Живко Добрев Желев

Рецензии:

Полковник доцент д.в.н. Нено Христов Христов
Професор д.ф.н. Сево Делчев Явашчев

Становища:

Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов
Полковник доцент доктор Петър Костадинов Райков
Доцент доктор Манчо Петров Манев

02.08.2014 г.
гр. София