Завърши поредният Стратегически курс

На 03.11.2023 г. началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев, в присъствието на началници и ръководители на катедри от факултет „Национална сигурност и отбрана“, връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – редовна форма на обучение, с ръководител на учебната група заместник-декана на факултета подп. доц. д-р Петко Петков.

Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“. В курса се обучаваха представители, заемащи командни, ръководни и експертни длъжности в структури на Министерството на отбраната на Република България, Щаба на отбраната, формирования от Българската армия, както и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Стратегическите курсове, провеждани в Академията, осигуряват уникален за националната ни образователна система формат от участници и са своеобразна платформа и място за интеграция на гражданска и военна експертиза. Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът предоставя специфична подготовка на специализантите по въпросите на: националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на базовите дейности при осигуряването на националната сигурност в рамките на системите за отбрана и за управление на кризи; процесите на използване на силите и планиране на отбраната с акцент върху взаимодействието между институциите в държавата; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление на кризи от различен характер; мениджмънта на ресурсите в отбраната и въоръжените сили; стратегическото лидерство и комуникации.