ЗАВЪРШИ „Специализиран тактически курс за офицери“

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се проведе пилотен „Специализиран тактически курс за офицери“, модул „Сухопътни войски“, в който взеха участие офицери от СКС, СВ, СКСО и НВУ „Васил Левски“. Курсът се проведе от преподаватели от различни катедри на факултет „Командно-щабен“, като основен отговорник за провеждането бе катедра „Сухопътни войски“.
Целта на модула „Сухопътни войски“ от „Специализиран тактически курс за офицери“ е да се повиши подготовката на офицери с военно звание „капитан“ и „майор” в областта на използването на формирования на батальонно ниво, като едновременно с това се оптимизира и процеса по подготовката на кандидатите за слушатели във Военна академия по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Сухопътни войски“ за придобиване на ОКС „МАГИСТЪР“ по Военно дело.
Модулът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: основи на сухопътните тактически действия и операции; ръководство, командване и управление на тактическите формирования на батальонно ниво; щабни процедури и работа на щабовете; планиране на тактически действия и операции; както и прилагането на отделните бойни функции в основните тактически действия и операции.
Успешно завършилите курса придобиват знания и умения за успешна реализация в щабове на тактическо ниво, както и уеднаквяване на необходимите знания за кандидатстване във Военна академия „Г. С. Раковски“ в специализация „Сухопътни войски“.