Завърши целеви курс за допълнителна квалификация „Киберсигурност“

На 19.01.2024 г. завърши курсът „Киберсигурност” за военнослужещи и цивилни служители от структурите на министерството на отбраната, щаба на отбраната и формированията на Бългаската армия на Република България, проведен от катедра „Комуникационни и информационни системи” от факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.
В празнична обстановка, пред зала „Тържествена” на Военна академия „Г. С. Раковски”, началникът на катедрата полк. доц. д-р инж. Красимир Димитров връчи удостоверенията на специализантите от курса, които бяха приветствани и от началника на „Учебен отдел“ на Академията полк. Стоян Червеняков.
В курса, който започна на 8 януари, се обучаваха военнослужещи и цивилни служители от личния състав на структурите от Министерството на отбраната и Българската армия. По време на двуседмичното обучение курсистите придобиха нови знания и умения по вземане на правилни управленски решения и прилагане на процедури и стандарти за киберзащита.
Специализантите развиха компетенциите си и усъвършенстваха необходимите способности за защитата на информацията в комуникационните и информационни системи в щабовете и войските. Наред с това те придобиха знания и умения относно системата за киберсигурност, видовете системи, методите за моделиране на системи за информационна сигурност и възможността да се оцени тяхната ефективност. Предвидени бяха практически занятия за синтез и анализ на направленията за несанкциониран достъп до комуникационните и информационни системи, анализ и разчет на риска при проектирането и оценка ефективността на системите за киберсигурност и използване на протокол IPSec.
В хода на провеждането на курса бяха предвидени и практически занятия за работа със специализирана среда с широк обхват на възможности за откриване на прониквания, наблюдение на мрежите, както и използване на протокола IPSec в системите за информационна сигурност.

Занятията бяха проведени от полковник доц. д-р инж. Иван Чакъров, професор Камен Калчев, подп. гл.ас. д-р Димитър Димитров, ас. м-р д-р Кристина Крумова, а общата организация и провеждането на курса бе извършена от класния ръководител полк. доц. д-р инж. Иван Чакъров. Курсът завърши с полагане на изпит.

На завършилите курса беше пожелаваме успешна реализация и попътен вятър!