Завърши курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода от 16 до 20 януари в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за допълнителна квалификация на сержанти и войници „Подготовка на оператори за работа със съюзна логистична система за доклади в НАТО – LOGREP“. Курсът бе проведен от полковник доцент доктор Румен Христов и подполковник главен асистент доктор Димитър Кирилов, като в него взеха участие военнослужещи на различни логистични длъжности от Българската армия. Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от полковник професор доктор Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика“.