Във Военна академия завърши „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Стайко Прокопиев връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, с ръководител на учебната група подполковник главен асистент д-р Илиан Сотиров.

В комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, в присъствието на зам.-декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полк. доц. д-р Петко Петков и ръководители на катедри и преподаватели във факултет „Национална сигурност и отбрана“, обучаемите получиха своите свидетелства.

Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. В него се обучаваха представители, заемащи ръководни и експертни длъжности, от Министерството на отбраната на Република България, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, от службите за сигурност, както и от Министерството на правосъдието.

Аксиоматично е разбирането, че Стратегическият курс осигурява уникален за националната ни образователна система формат от участници и е своеобразна платформа и място за интеграция на гражданска и военна експертиза. С теоретико-практическата си насоченост курсът предоставя на специализантите специфична подготовка по въпросите на: националната и международна сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на базовите дейности при осигуряването на националната сигурност в рамките на системите за отбрана и за управление на кризи – процесите на използване на силите и планиране на отбраната, включително и при условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО, както и в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление на кризи от различен характер; мениджмънта на ресурсите в отбраната и въоръжените сили; стратегическото лидерство и комуникации.

Курсът е част от богатото портфолио на образователните услуги, предлагани от Военна академия „Г. С. Раковски“ и е атестат за притежаваните способности на институцията, с които тя устойчиво изпълнява своите мисия и задачи.