Завърши курс „Връзки с обществеността – I ниво“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

11 военнослужещи и цивилни служители от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната получиха възможност да усвоят основните правила на PR професията.

В хода на разнообразните по съдържание и интересните по форма на провеждане занятия курсистите се запознаха с настоящите тенденции и потенциалните предизвикателства в информационната среда. Бяха проведени срещи с водещи специалисти в областта на публичните комуникации.

Обмененият опит и споделените поуки от практиката между обучаемите създадоха благоприятно поле за бъдещото развитието на техните междуличностни и професионални контакти, извън класната стая.