Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на способностите на формирования от Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от подполковник Добромир Господинов Дамаков.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски
Дата: 14.11.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на подполковник Добромир Господинов Дамаков
Рецензии:
професор д.н. Илин Александров Савов
полковник доцент доктор Петко Стефанов Димов

Становища:
професор доктор Ивайло Николаев Николов
професор доктор Павел Димитров Николов
полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски

Дата: 03.10.2023 г.
гр. София