Защита на дипломните работи със студентите от специалност “Управление при извънредни ситуации и защита на населението” се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“

Защита на дипломните работи със студентите от специалност “Управление при извънредни ситуации и защита на населението”, специализация „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“ се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.
Поради наложените условия за неразпространение на COVID-19 защитите на дипломните работи се провеждат дистанционно.
Дипломните работи на студентите са посветени на въпроси, свързани с анализи и изследвания на защитата на населението
и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи, екологична сигурност, действия на държавата и защита при бежанска вълна, експлоатация на хидротехнически съоръжения и речни системи и развитие на енергийния сектор в Република България.
Разработени са предложения за усъвършенстване на защитата на населението и критичната инфраструктура при бедствия и
аварийни ситуации, прогнозиране на рисковете и заплахите, както и разработване на системи за управление.
Водеща катедра е ”Мениджмънт на извънредните ситуации” от факултет „Командно-щабен”.