Публична защита на капитан Жулиета Танева – психолог на Военновъздушните сили

На 19.09.2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе публична защита на дисертационния труд на капитан Жулиета Стефанова Танева – психолог на Военновъздушните сили.

Докторант капитан Танева представи резултатите от работата си по темата „Психологически подход за превенция на рисковото поведение във Военновъздушните сили“, разработена под научното ръководство на доцент д-р Румяна Карева.

На защитата присъства началникът на ВА „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев.

Научното жури с председател полковник доцент д-р Димитър Димитров обсъди резултатите от подготовката на докторанта и подчерта актуалността и значимостта на темата с акцент върху приложимостта на разработения в дисертационния труд психологически инструментариум за изследване и превенция на рисковото поведение във Въоръжените сили на Република България.

Като специалист от практиката капитан Жулиета Танева участва активно в образователния процес на студентите от специалността „Психология в сигурността и отбраната“, както при провеждане на учебния стаж и водене на лекции и практически форми по дисциплините „Авиационна психология“ и „Психологическо осигуряване на формированията в сигурността и отбраната“, така и като член на Държавната изпитна комисия при защитата на дипломните работи.