Публична защита на Венцислав Иванов Вутов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Предизвикателства пред дейността на търговските дружества от българската отбранителна индустрия в новата среда на сигурност” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Венцислав Иванов Вутов.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.

Дата: 02.06.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Венцислав Иванов Вутов

Рецензии:
професор доктор Владко Мичов Иванов
полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев

Становища:
професор доктор Христо Атанасов Христов
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
доцент доктор инж. Милен Мирчев Иванов

Дата: 04.05.2020 г.
гр. София