Публична защита на Яница Стойчева Стоева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Жените в сигурността и отбраната. Модел на Национален план за действие за прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Яница Стойчева Стоева.
Председател на научното жури: доцент доктор Ирина Николаева Миндова-Дочева.
Дата: 26.05.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 12:00 часа

Автореферат на Яница Стойчева Стоева

Рецензии:
професор доктор Николай Станев Проданов
доцент доктор Ирина Николаева Миндова-Дочева

Становища:
професор доктор Величка Иванова Милина
професор доктор Евгени Петров Манев
доцент доктор Евгения Вангелова Василева

Дата: 04.05.2020 г.
гр. София