Публична защита на майор Владислав Славов Славов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Подходи и механизми на служба „Военна полиция” за повишаване сигурността на многонационални военни контингенти на територията на Република България” по в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Владислав Славов Славов.

Председател на научното жури: професор доктор на науките Митко Русев Стойков

Дата: 23.07.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на майор Владислав Славов Славов

Рецензии:
професор доктор на науките Митко Русев Стойков
професор доктор Владко Мичов Иванов

Становища:
професор доктор на науките Любомир Кирилов Тимчев
доцент доктор Петър Тодоров Тодоров
полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов

Дата: 29.06.2020 г.
гр. София