Доцент доктор инж. Румен Димитров Пенчев успешно защити дисертационен труд и придоби научната степен „Доктор на военните науки“

На 27.04.2022 г. доцент доктор инж. Румен Димитров Пенчев от катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ успешно защити дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на системата за използване на пътните превозни средства в БА“ и придоби научната степен „Доктор на военните науки“.

Да му е честито! Пожелаваме му нови творчески успехи и научни постижения!