Публична защита на майор Калин Динков Ранчев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Стратегическото ръководство на Българската армия в условията на блоково противопоставяне (1955-1991 г.)“ по докторска програма „Военна и военнополитическа история”, разработен от майор Калин Динков Ранчев.
Председател на научното жури: професор доктор Йордан Ангелов Баев
Дата: 28.01.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на майор Калин Динков Ранчев

Рецензии:
професор д.н. Людмил Йорданов Спасов
професор доктор Йордан Ангелов Баев

Становища:
професор доктор Искра Василева Баева
доцент доктор Евгения Иванова Калинова
професор д.н. Тодор Петров Петров

Дата: 07.01.2020 г.
гр. София